Erich Fromm: verschil tussen versies

10.002 bytes verwijderd ,  6 jaar geleden
Tja...
(Replacing Erich_Fromm_.jpg with File:Erich_Fromm.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: error in file name).)
(Tja...)
{{problemen|aanhaling=ja}}
{{auteur
|naam=Erich Fromm
}}
[[file:Erich Fromm.jpg|thumb|250px|Erich Fromm]]
 
{{Vertaald citaat
| tekst =Love means to commit oneself without guarantee, to give oneself completely in the hope that our love will produce love in the loved person. Love is an act of faith, and whoever is of little faith is also of little love.
| taal = Engels
| vertaling = [[Liefde]] is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van [[vertrouwen]] en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde.
| bron = {{aut|Erich Fromm}} (1956), ''The Art of Loving'', Perennial; Highlighting edition (June 1989), ISBN 978-0060915940.
| opmerking =
}}
{{vertaald citaat| tekst =Love means to commit oneself without guarantee, to give oneself completely in the hope that our love will produce love in the loved person. Love is an act of faith, and whoever is of little faith is also of little love.
 
| taal = Engels
{{Vertaald citaat
| vertaling = [[Liefde]] is jezelf zonder waarborg toevertrouwen, jezelf compleet geven in de hoop dat onze liefde ook liefde in de beminde persoon zal opwekken. Liefde is een daad van [[vertrouwen]] en als je weinig vertrouwen hebt, heb je ook weinig liefde.
| tekst =One cannot be deeply responsive to the world without being saddened very often.
| bron= = {{aut|Erich Fromm}} (1956), ''The Art of Loving'', Perennial; Highlighting edition (June 1989), ISBN 978-0060915940.
| taal = Engels
| aangehaald = [http://www.sociosite.org/colleges/vertrouwen_in_citaten.php] Blog van [[Albert Benschop]].
| vertaling = Je kan niet diep gevoelig zijn voor de wereld zonder dat je regelmatig neerslachtig wordt.
| opmerking =
| bron = ABC TV, 25 mei 1958
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =The application of psychoanalysis to sociology must definitely guard against the mistake of wanting to give psychoanalytic answers where economic, technical, or political facts provide the real and sufficient explanation of sociological questions. On the other hand, the psychoanalyst must emphasize that the subject of sociology, society, in reality consists of individuals, and that it is these human beings, rather than abstract society as such, whose actions, thoughts, and feelings are the object of sociological research.
| taal = Engels
| vertaling = Bij het toepassen van psychoanalyse op sociologie mogen we niet de fout maken om psychoanalytische antwoorden te willen geven op sociologische vragen waarvoor economische, technische of politieke feiten al de echte of een voldoende oplossing hebben. Anderzijds moet de psychoanalyticus benadrukken dat het thema van sociologie, de maatschappij, in werkelijkheid bestaat uit individuen en dat het deze mensen zijn – en niet de abstracte maatschappij – wiens daden, gedachten en gevoelens het onderwerp zijn van sociologisch onderzoek.
| bron = ''Psychoanalyse und Soziologie'' (1929); published as ''Psychoanalysis and Sociology'', translated by Mark Ritter, in ''Critical Theory and Society : A Reader'' (1989) edited by S. E. Bronner and D. M. Kellner.
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =Psychoanalysis, which interprets the human being as a socialized being, and the psychic apparatus as essentially developed and determined through the relationship of the individual to society, must consider it a duty to participate in the investigation of sociological problems to the extent the human being or his/her psyche plays any part at all.
| taal = Engels
| vertaling = De psychoanalyse, die de mens als een gesocialiseerd wezen ziet, en het psychische apparaat als essentieel ontworpen en beslist door de relatie van het individu tot de maatschappij, moet het als een plicht beschouwen om deel te nemen in het onderzoeken van sociologische problemen tot zover dat de mens of zijn/haar psyche een rol speelt.
| bron = ''Psychoanalyse und Soziologie'' (1929); published as ''Psychoanalysis and Sociology'', translated by Mark Ritter, in ''Critical Theory and Society : A Reader'' (1989) edited by S. E. Bronner and D. M. Kellner.
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =Both dreams and myths are important communications from ourselves to ourselves. If we do not understand the language in which they are written, we miss a great deal of what we know and tell ourselves in those hours when we are not busy manipulating the outside world.
| taal = Engels
| vertaling = Zowel dromen als mythes zijn belangrijke mededelingen van onszelf aan onszelf. Als we de [[taal]] waarin ze geschreven zijn niet verstaan, missen we een groot deel van wat we weten en onszelf vertellen tijdens die uren dat we niet bezig zijn de externe wereld te manipuleren.
| bron =
| aangehaald = The New York Times, 5 januari 1964
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =Among most Christians the Old Testament is little read in comparison to the New Testament. Furthermore, much of what is read is often distorted by prejudice. Frequently the Old Testament is believed to express exclusively the principles of justice and revenge, in contrast to the New Testament, which represents those of love and mercy; even the sentence, "Love your neighbor as yourself,” is thought by many to derive from the New, not the Old Testament. Or the Old Testament is believed to have been written exclusively in the spirit of narrow nationalism and to contain nothing of supranational universalism so characteristic of the New Testament.
| taal = Engels
| vertaling = Christenen lezen het Oude Testament zeer weinig in vergelijking met het Nieuwe Testament; en wat ze lezen is vaak vervormd door vooroordelen. Het Oude Testament wordt regelmatig bekeken alsof het enkel en alleen de principes van gerechtigheid en wraak uitdrukt, terwijl de Nieuwe Testament de principes van liefde en genade voorstelt. Zelfs de zin “Houd van uw buur zoals van uzelf” komt volgens veel mensen uit het Nieuwe en niet uit het Oude Testament. Een andere veelvoudig terugkomende veronderstelling is dat het Oude Testament geheel geschreven is met een ingesteldheid van nauw nationalisme en dat het geen enkel teken van supranationaal universalisme bevat dat zo karakteristiek is voor het Nieuwe Testament.
| bron = ''Introduction'' in ''You Shall Be as Gods: A Radical Interpretation of the Old Testament and Its Tradition'', 1966
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =Man is born as a freak of nature, being within nature and yet transcending it. He has to find principles of action and decision-making which replace the principles of instincts. He has to have a frame of orientation which permits him to organize a consistent picture of the world as a condition for consistent actions. He has to fight not only against the dangers of dying, starving, and being hurt, but also against another danger which is specifically human: that of becoming insane. In other words, he has to protect himself not only against the danger of losing his life but also against the danger of losing his mind.
| taal = Engels
| vertaling = De mens is als een misvormd dier geboren: in de natuur maar toch de natuur overstijgend. Hij moet principes vinden voor daden en om beslissingen te maken. Deze principes overstijgen de instinctieve principes. Hij moet een raamwerk hebben om zich te oriënteren zodat hij een samenhangend beeld van de wereld kan organiseren als een voorwaarde voor samenhangende daden. Hij moet niet alleen vechten met de gevaren van dood, honger en pijn, mar ook met een ander gevaar dat strikt menselijk is: waanzinnig worden. Met andere woorden: hij moet zich beschermen tegen zowel het gevaar zijn leven te verliezen, als tegen het gevaar zijn verstand te verliezen.
| bron = ''The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology'', 1968, p. 61
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =What is it that distinguishes man from animals? It is not his upright posture. That was present in the apes long before the brain began to develop. Nor is it the use of tools. It is something altogether new, a previously unknown quality: self-awareness. Animals, too, have awareness. They are aware of objects; they know this is one thing and that another. But when the human being as such was born he had a new and different consciousness, a consciousness of himself; he knew that he existed and that he was something different, something apart from nature, apart from other people, too. He experienced himself. He was aware that he thought and felt. As far as we know, there is nothing analogous to this anywhere in the animal kingdom. That is the specific quality that makes human beings human.
| taal = Engels
| vertaling = Wat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een [[bewustzijn]]: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw [[bewustzijn]], een [[bewustzijn]] van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maakt.
| bron = ''Affluence and Ennui in Our Society'' in ''For the Love of Life'', 1986, translated by Robert and Rita Kimber
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =The two most far-reaching critical theories at the beginning of the latest phase of industrial society were those of Marx and Freud. Marx showed the moving powers and the conflicts in the social-historical process. Freud aimed at the critical uncovering of the inner conflicts. Both worked for the liberation of man, even though Marx’s concept was more comprehensive and less time-bound than Freud’s.
| taal = Engels
| vertaling = De twee meest verreikende kritische theorieën aan het begin van de meest recente fase van de industriële [[maatschappij]] zijn die van [[Marx]] en [[Freud]]. Marx toonde de bewegende krachten en de conflicten in het sociaal-historisch proces. Freud doelde op de kritische onthulling van de innerlijke conflicten. Beide werkten voor de bevrijding van de mens, ook al was het concept van Marx veel uitgebreider en minder gebonden aan zijn eigen tijdperk dan het concept van Freud.
| bron = ''The Art of Being'', 1989, part 3
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =To hope means to be ready at every moment for that which is not yet born, and yet not become desperate if there is no birth in our lifetime.
| taal = Engels
| vertaling = Hopen betekent altijd klaar staan voor datgene wat nog niet geboren is zonder wanhopig te worden als er geen geboorte in ons leven plaatsvindt.
| bron = ''The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology'', 1968
| opmerking =
}}
 
{{Vertaald citaat
| tekst =In der Liebe kommt es zu dem Paradoxon, daß zwei Wesen eins werden und trotzdem zwei bleiben.
| taal = Duits
| vertaling = In de liefde doet de paradox zich voor dat twee wezens één worden en toch twee blijven.
| bron = ''Die Kunst des Liebens'', Frankfurt/M 1992 S. 31, Verlag Ullstein GmbH
| opmerking = In het Engels: "In the experience of love the paradox happens that two people become one, and remain two at the same time.", ''The Sane Society''. Fawcett 1985. p. 37
}}
 
 
{{wikipedia}}
2.607

bewerkingen