Richard Dawkins: verschil tussen versies

3.742 bytes toegevoegd ,  7 jaar geleden
 
* We hoeven niet langer op bijgeloof terug te vallen als we met de diepe problemen worden geconfronteerd: Heeft het leven zin? Waarom zijn we hier? Wat is de mens?
** We no longer have to resort to superstition when faced with the deep problems: Is there a meaning to life? What are we for? What is man?
 
* Het [[w:meme|meme]] voor blind geloof zorgt voor zijn eigen voortbestaan eenvoudig door zijn onbewuste eigenschap rationeel onderzoek te ontmoedigen.
**The meme for blind faith secures its own perpetuation by the simple unconscious expedient of discouraging rational inquiry.
 
* Vandaag is de [[theorie]] van de evolutie even omstreden als de [[theorie]] dat de aarde om de zon draait.
** Today the theory of evolution is about as much open to doubt as the theory that the earth goes round the sun.
 
* Dit boek gaat over het feit dat wij, en alle andere dieren, door onze genen voortgebrachte machines zijn.
** The argument of this book is that we, and all other animals, are machines created by our genes.
 
* We zijn overlevingsmachines – blind geprogrammeerde robots om het voortbestaan van de zelfzuchtige moleculen, die we genen noemen, te verzekeren. Deze waarheid vervult me nog altijd met de uiterste verbazing.
** We are survival machines – robot vehicles blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. This is a truth which still fills me with astonishment.
 
* Mijn bedoeling is niet een [[moraal]] te baseren op de evolutie. Ik zeg hoe de evolutie in zijn werk is gegaan. Ik zeg niet hoe wij mensen ons moreel behoren te gedragen.
** I am not advocating a morality based on evolution. I am saying how things have evolved. I am not saying how we humans morally ought to behave.
 
** Genes do indirectly control the manufacture of bodies, and the influence is strictly one way: acquired characteristics are not inherited. '''No matter how much knowledge and wisdom you acquire during your life, not one jot will be passed on to your children by genetic means. Each new generation starts from scratch.'''
 
* Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren.
** Let us try to teach generosity and altruism, because we are born selfish.
 
* Laat ons trachten te begrijpen wat onze zelfzuchtige genen met ons voor hebben. Dan hebben we tenminste een kans om hun plannen te doorkruisen, iets waar totnogtoe geen enkele soort toe in staat is geweest.
** '''Let us understand what our own selfish genes are up to, because we may then at least have a chance to upset their designs, something that no other species has ever aspired to do.'''
 
* Ze zitten in jou en in mij; ze hebben ons gevormd, lichaam en geest; en hun voortbestaan is hun ultieme reden van bestaan. Ze komen van ver, die replicators. Nu kennen we ze als genen en wij zijn hun overlevingsmachines.
** They are in you and me; they created us, body and mind; and their preservation is the ultimate rationale for our existence. They have come a long way, those replicators. Now they go by the name of genes, and we are their survival machines.
 
* Zonder twijfelOngetwijfeld zijn enkele van je neven of grootooms als kind gestorven, maar dat is niet één van je voorouders overkomen. Voorouders sterven nu eenmaal niet jong!
** No doubt some of your cousins and great-uncles died in childhood, but not a single one of your ancestors did. Ancestors just don't die young!
 
* Genen zijn meester-programmeurs en ze programmeren voor hun leven.
** The genes are the master programmers, and they are programming for their lives.
 
* Waar zich ook een communicatiesysteem ontwikkelt, altijd is er het gevaar dat iemand het voor zijn eigen doeleinden zal exploiteren.
** Whenever a system of communication evolves, there is always the danger that some will exploit the system for their own ends.
 
* ...het is zeker fout die arme, ouwe Homo Sapiens ervan te beschuldigen de enige te zijn die soortgenoten ombrengt, de enige erfgenaam van het Kainsteken, en nog meer van die melodramatische aanklachten.
** ... it is certainly wrong to condemn poor old Homo Sapiens as the only species to kill his own kind, the only inheritor of the mark of Cain, and similar melodramatic charges.
 
* Groepsselectie zou daarom een tendens om te evolueren naar een alleen-maar-duiven-samenzwering voorspellen. Maar het probleem met samenzweringen, zelfs met die die op de lange duur voor iedereen voordelig uitvallen, is dat ze openstaan voor misbruik.
** Group selection theory would therefore predict a tendency to evolve towards an all-dove conspiracy ... But the trouble with conspiracies, even those that are to everybody's advantage in the long run, is that they are open to abuse.
 
* ... een leeuw wil een antilopenlichaam opeten maar een antilope heeft totaal andere plannen voor dat lichaam. Meestal wordt dit niet beschouwd als een strijd voor bestaansmiddelen, maar logischerwijze is het moeilijk in te zien waarom niet.
** ... a lion wants to eat an antelope's body, but the antelope has very different plans for its body. This is not normally regarded as competition for a resource, but logically it is hard to see why not.
 
* Wat is dat, het zelfzuchtige gen? Het is niet slechts een enkel fysisch stukje DNA. Net zoals in de oersoep is het alle replica’s van een bepaald stukje DNA, verdeeld over de hele [[wereld]].
** What is the selfish gene? It is not just one single physical bit of DNA. Just as in the primeval soup, it is all replicas of a particular bit of DNA, distributed throughout the world.
 
* ... een gen zou in staat kunnen zijn replica’s van zichzelf, die in andere lichamen zitten, te helpen. Als dat zo zou zijn dan zou dat lijken op individueel altruïsme maar het zou het gevolg zijn van gen-zelfzucht.
** ... a gene might be able to assist replicas of itself that are sitting in other bodies. If so, this would appear as individual altruism but it would be brought about by gene selfishness.
 
* Normalerwijze kan je er zekerder van zijn wie je kinderen zijn dan wie je broers zijn. En nog zekerder kan je zijn over wie je zelf bent!
** It is normally possible to be much more certain who your children are than who your brothers are. And you can be more certain still who you yourself are!
 
* De waarheid is dat alle voorbeelden van bescherming en zorg door de ouders en alle daarmee geassocieerde organen ... voorbeelden zijn van verwantschapsselectie in de werking van de natuur.
** The truth is that all examples of child protection and parental care, and all associated bodily organs ... are examples of the working in nature of the kin-selection principle.
 
* Maar je kan geen onnatuurlijke staat van welvaart hebben, tenzij je ook een onnatuurlijke geboortebeperking accepteert. In het andere geval zal het eindresultaat zelfs grotere ellende betekenen dan wat je in de natuur aantreft.
** But you cannot have an unnatural welfare state, unless you also have unnatural birth control, otherwise the end result will be misery even greater than that which obtains in nature.
 
* ... leiders die hun volgelingen verbieden effectieve contraceptiva te gebruiken ... drukken een voorkeur uit voor “natuurlijke” methoden van geboortebeperking, en een natuurlijke methode is precies dat wat ze zullen krijgen. Ze heet hongersnood.
** ... leaders who forbid their followers to use effective contraceptive methods ... express a preference for "natural" methods of population limitation, and a natural method is exactly what they are going to get. It is called starvation.
 
=== The Evolutionary Future of Man (1993)===