Kenneth Kaunda

president van Zambia van 1964 tot 1991

Kenneth David Kaunda (Chinsali, 28 april 1924 - 2021) was de eerste president van Zambia (1964-1991).

Kaunda in 2020
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus


Over Zambiaans humanisme bewerken

 • „Hoe kan een individu in Zambia gericht blijven op wederzijds hulpbetoon terwijl hij werkzaam is in een maatschappij, voortgekomen uit de zogenaamde moderne economie die een product is van het kapitalisme? Hoe kan hij anderzijds deze uitdaging tegemoet treden zonder zich te laten verleiden tot de overdrijvingen van de ultra-linksen, waardoor de mens even "onmenselijkt" wordt en veeleer beschouwd als het instrument dan als de meester van de instituties?”
 • Origineel in het Engels:
  “How does an individual in Zambia today remain mutual aid society-minded and at the same time function in a society that is emerging from a so-called modern economy which has been born out of capitalism? On the other hand, how does he meet this challenge without going to the excesses of the ultra-left where man is equally "dehumanised" - and remains more as an instrument rather than the master of institutions?”
 • Bron: Kenneth Kaunda: Humanism in Zambia. A Guid to its Implemenation Part I, Zambia Information Service / The Government Printer 1967, pp. 7-8
 • Aanhaling(en): Steven Debroey: Kaunda. Grondlegger van een Christelijk humanisme in Zambia, uitgeverij De Vroente, Kasterlee 1978, p. 149
 • „Christelijk humanisme betekent voor mij dat wij door onze medemensen ontdekken wat de moeite waard is om over God te weten, en dat onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan onze naaste de zuiverste vorm is van dienst aan God. Ik geloof dat de mens een visie moet aanhangen die groter is dan hijzelf: dat zijn weg verlicht wordt door Gods openbaring en dat, wanneer hij zijn medemensen liefheeft, hij deel heeft aan het bestaan van God zelf, die Liefde is.”
 • Origineel in het Engels:
  “By Christian humanism, I mean that we discover all that is worth knowing about God through our fellow men (sic) and unconditional service of our fellow men is the purest form of service of God. I believe that Man must be the servant of a vision which is bigger than himself; that his path is illuminated by God’s revelation and that when he shows love towards his fellow men, he is sharing the very life of God, who is Love.”
 • Bron: Kenneth Kaunda: A Humanist in Africa, Longman Green, Londen 1966, pp. 45-46
 • Aanhaling(en): Steven Debroey: Kaunda. Grondlegger van een Christelijk humanisme in Zambia, uitgeverij De Vroente, Kasterlee 1978, p. 148
  Steven Debroey: Zo spreekt Dr. Kaunda, president van Zambia, uitgeverij De Vroente, Kasterlee (jaartal onbekend), pp. 11-12
 • „Wij moeten trachten te vermijden dat we slaaf worden van conventionele termen zoals socialisme, democratie, kapitalisme, communisme, enz., want de wereld verandert elke dag en conventionele termen omschrijven niet meer nauwkeurig de doelstellingen. Ze passen ook niet meer bij de situaties zoals dat het geval was toen ze voor het eerst werden toegepast.”
 • Origineel in het Engels:
  “[W]e must [also] try to avoid becoming the slaves of conventional terms such as socialism, democracy, capitalism, communism and so on, for the world is changing every day and conventional terms do not describe precisely the objectives nor fit the situations they did when they were first applied by the makers of political thought.”
 • Bron: Colin Legum: Zambia. Independence and Beyond, Thomas Nelson & Sons Ltd. 1966, p. 229
 • Aanhaling(en): Steven Debroey: Kaunda. Grondlegger van een Christelijk humanisme in Zambia, uitgeverij De Vroente, Kasterlee 1978, p. 110

Over het Zambiaanse economische systeem bewerken

 • „Staatskapitalisme kan meedogenlozer zijn dan privé-kapitalisme. Het kan terecht of ten onrechte als dekmantel dienen voor politiek paternalisme ... Onze staatsparticipatie is geen synoniem van staatskapitalisme. Ware dat wel het geval, dan zouden we het risico lopen alles voor iedereen te doen of iedereen in beweging te zetten om alles gedaan te krijgen. Onze staatsparticipatie is veeleer een overgangsstadium en we zullen moeten nagaan hoelang de huidige toestand behouden moet blijven.”
 • Origineel in het Engels:
  “State capitalism, (...) can be more ruthless than private capitalism ; it can rightly or wrongly assume the cloak of political paternalism ... [O]ur State participation is not synonymous with State Capitalism, if it was we would run the risk of either doing everything for everybody or regimenting everybody in order to get anything done. Rather our State participation is a transitional stage and we have to determine how long it should remain in the present position.”
 • Bron: Kenneth Kaunda: A Path for the Future, Zambia Information Service / The Government Printer 1971, p. 49
 • Aanhaling(en): Steven Debroey: Kaunda. Grondlegger van een Christelijk humanisme in Zambia, uitgeverij De Vroente, Kasterlee 1978, p. 181